Προστασία της οικογένειας σας για πάντα

 

Το UniLife σας προσφέρει:

  • ισόβια ασφαλιστική κάλυψη για απώλεια ζωής

  • συστηματική επένδυση στα εσωτερικά επενδυτικά ταμεία της Universal Life, για τη δημιουργία και συσσώρευση κεφαλαίου.

 

Επιπρόσθετα, με το UniLife:

  • τα ασφάλιστρά σας φοροαπαλάσσονται ανάλογα με το ύψος του εισοδήματός σας

  • συμμετέχετε στην επενδυτική διαχείριση του σχεδίου σας, επιλέγοντας τα κατάλληλα επενδυτικά ταμεία που σας προσφέρει η Universal Life, τα οποία διαθέτουν ξεχωριστή επενδυτική πολιτική και εξειδίκευση,

  • μπορείτε να αυξήσετε ή να μειώσετε τα ασφάλιστρά σας ή την ασφαλιστική σας κάλυψη ανάλογα με τις ανάγκες σας,

  • μπορείτε να καταβάλετε κάποιο επιπρόσθετο ποσό ώστε να αυξηθεί το συσσωρευμένο κεφάλαιό σας,

  • μπορείτε να εξαγοράσειτε (ολικώς ή μερικώς) το σχέδιο σε περίπτωση που παρουσιαστεί κάποια έκτακτη ανάγκη χωρίς καμιά επιβάρυνση μετά την παρέλευση της περιόδου μη-εξαγοράς. 

  • μπορείτε να προσθέσετε κι άλλα ωφελήματα, έτσι ώστε να δημιουργήσετε μια πιο ολοκληρωμένη ασφαλιστική λύση.

 

Ελάχιστο Ετήσιο Ασφάλιστρο: €480

 

 

Ζητήστε περισσότερες πληροφορίες για το σχέδιο UniLife