Περιεκτική προστασία εφ όρου ζωής

 

Το UniCare σας προσφέρει ένα μοναδικό συνδυασμό ωφελημάτων:

  • ισόβια ασφαλιστική κάλυψη για απώλεια ζωής
  • ισόβια ασφαλιστική κάλυψη για δέκα σοβαρές ασθένειες
  • απαλλαγή από την υποχρέωση πληρωμής των ασφαλίστρων σε περίπτωση που δεν μπορείτε να εργαστείτε προσωρινά, λόγω ολικής ανικανότητας
  • συστηματική επένδυση στα εσωτερικά επενδυτικά ταμεία της Universal Life, για τη δημιουργία και συσσώρευση κεφαλαίου.

 

Επιπρόσθετα, με το UniCare:

  • τα ασφάλιστρα σας φοροαπαλλάσονται ανάλογα με το ύψος του εισοδήματός σας

  • συμμετέχετε στην επενδυτική διαχείριση του σχεδίου σας, επιλέγοντας τα κατάλληλα επενδυτικά ταμεία που σας προσφέρει η Universal Life, τα οποία διαθέτουν ξεχωριστή επενδυτική πολιτική και εξειδίκευση

  • μπορείτε να αυξήσετε ή να μειώσετε τα ασφάλιστρά σας ή την ασφαλιστική σας κάλυψη ανάλογα με τις ανάγκες σας

  • μπορείτε να καταβάλετε κάποιο επιπρόσθετο ποσό ώστε να αυξηθεί το συσσωρευμένο σας κεφάλαιο 

  • μπορείτε να εξαγοράσετε (ολικώς ή μερικώς) το σχέδιο σε περίπτωση που παρουσιαστεί κάποια έκτακτη ανάγκη χωρίς καμία επιβάρυνση μετά την παρέλευση της περιόδου μη-εξαγοράς

  • μπορείτε να προσθέσετε κι άλλα ωφελήματα, έτσι ώστε να δημιουργήσετε μια πιο ολοκληρωμένη ασφαλιστική λύση.


Ελάχιστο Ετήσιο Ασφάλιστρο: €480

 

 

Ζητήστε περισσότερες πληροφορίες για το σχέδιο UniCare