Νέες Θέσεις Εργασίας στην Universal Life

Η Universal Life ζητά να προσλάβει προσοντούχα άτομα για την πλήρωση κένων θέσεων στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας στη Λευκωσία. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την Αίτηση για Πρόσληψη που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.unilife.com.cy/careerform/  μέχρι τις 19/5/2017.

 

Υπεύθυνος Προώθησης Ομαδικών Ασφαλίσεων

Κύρια καθήκοντα θέσης

 • Παρακολούθηση προσφορών ομαδικών ασφαλιστικών σχεδίων
 • Συντονισμός εμπλεκομένων τμημάτων σε θέματα προσφορών ομαδικών ασφαλιστικών σχεδίων
 • Υποστήριξη Δικτύου Πωλήσεων σε θέματα προώθησης ομαδικών ασφαλίσεων
 • Καθορισμός στόχων και παρακολούθηση αποτελεσμάτων
 • Χειρισμός προσφορών ομαδικών ασφαλιστικών σχεδίων που υποβάλλονται απ’ ευθείας στην Εταιρεία
 • Εξειδικευμένη εκπαίδευση Δικτύου Πωλήσεων σε θέματα ομαδικών ασφαλίσεων

Απαιτούμενα προσόντα

 • Δίπλωμα Πανεπιστημίου ή άλλο αναγνωρισμένο επαγγελματικό προσόν σχετικό με το ασφαλιστικό επάγγελμα
 • Καλή γνώση του χώρου των ομαδικών ασφαλίσεων
 • Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
 • Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές, πωλησιακές και οργανωτικές δεξιότητες
 • Ικανότητες παρακίνησης και εκπαίδευσης Δικτύου Πωλήσεων
 • Καλή γνώση MS Office

Τα πιο κάτω επιπρόσθετα προσόντα θα θεωρηθούν ως πλεονέκτημα

 • Προηγούμενη εμπειρία σε παρόμοια θέση στην ασφαλιστική βιομηχανία

 

Προγραμματιστής Εφαρμογών Διαδικτύου (Web Developer)

Καθήκοντα και Ευθύνες

 • Σχεδιασμός, ανάπτυξη και υλοποίηση εφαρμογών πληροφορικής με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τα πρότυπα που εφαρμόζει η εταιρεία   
 • Συντήρηση εφαρμογών πληροφορικής και επίλυση προβλημάτων και λαθών
 • Επιχειρηματική μελέτη, κατανόηση και αναλυτική καταγραφή νέων απαιτήσεων
 • Ετοιμασία των προτεινόμενων λύσεων και επιτυχής υλοποίηση τους μετά από έγκριση των ιδιοκτητών
 • Διασύνδεση εφαρμογών μεταξύ τους
 • Δημιουργία τεχνικών εγγράφων και εγχειριδίων για τεκμηρίωση της εφαρμογής
 • Αξιολόγηση υφιστάμενων εφαρμογών και μελέτη νέων απαιτήσεων με στόχο την αναβάθμιση τους
 • Υποστήριξη χρηστών
 • Εκπαίδευση χρηστών

Απαιτούμενα Προσόντα

 • Απόφοιτος Πανεπιστημίου στην Πληροφορική ή άλλο συναφή κλάδο
 • Τουλάχιστον δύο χρόνια προηγούμενη πείρα σε παρόμοια θέση
 • Γνώσεις και εμπειρίες στα πιο κάτω:

Προγραμματισμός web-based εφαρμογών:

 • Microsoft .Net (VB, C#)
 • ASP.Net
 • JAVA

Ανάλυση, σχεδιασμός και προγραμματισμός βάσεων δεδομένων (RDBMS, SQL Server, MySQL)

MS Windows & Office

 • Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
 • Ικανότητα αναλυτικής σκέψης, δημιουργικότητας, προγραμματισμού και οργάνωσης
 • Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας και ομαδικό πνεύμα
 • Ικανότητες επίλυσης προβλημάτων

Γνώση του αντικειμένου των ασφαλειών κλάδου ζωής θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.

 

Λειτουργός Αναλογιστικών Υπηρεσιών

Κύρια καθήκοντα θέσης:

Υποστήριξη, ανάλυση δεδομένων και υπολογισμοί για:

 • Εκτίμηση  αποθεματικών
 • Εκτίμηση κεκτημένης αξίας
 • Εκτίμηση φερεγγυότητας
 • Σχεδιασμό νέων προϊόντων
 • Μελέτη  επικερδότητας  προϊόντων
 • Διαχείριση κινδύνων

Απαιτούμενα προσόντα

 • Πανεπιστημιακό δίπλωμα στην Αναλογιστική επιστήμη ή/και σε άλλο συναφές θέμα σε συνδυασμό με επαγγελματικές εξετάσεις αναγνωρισμένου Ινστιτούτου Αναλογιστών
 • Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση MS Excel και MS Word
 • Δυναμικός χαρακτήρας, ανεπτυγμένη πρωτοβουλία και αναλυτικές ικανότητες

Τα πιο κάτω επιπρόσθετα προσόντα θα θεωρηθούν ως πλεονέκτημα

 • Εμπειρία σε παρόμοια θέση
 • Γνώση και εμπειρία στην εφαρμογή της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ
 • Γνώση του αναλογιστικού συστήματος Prophet
 • Γνώση VBA

Απολαβές και ωφελήματα:

Για όλες τις θέσεις θα προσφέρονται ελκυστικές απολαβές αναλόγως προσόντων και άλλα ωφελήματα όπως 13ος μισθός, Ταμείο Αφυπηρέτησης και συμμετοχή στα ακόλουθα Ομαδικά Σχέδια που προσφέρει η Εταιρεία στο μόνιμο Προσωπικό της:

 • Ασφάλεια Ζωής (60 x μηνιαίο μισθό),
 • Ασφάλεια Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης

 Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την Αίτηση για Πρόσληψη που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.unilife.com.cy/careerform/  μέχρι τις 19/5/2017.

 

Οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικής μεταχείρισης