Για συστηματική επένδυση με χαμηλό ασφαλιστικό κόστος

 

Το σχέδιο Ιnvestor’s Plan σας προσφέρει:

  • συστηματική επένδυση στα εσωτερικά επενδυτικά ταμεία της Universal Life, για τη δημιουργία και συσσώρευση κεφαλαίου χωρίς να απαιτείται η σύναψη ασφάλειας ζωής με μεγάλο ασφαλισμένο ποσό και χωρίς να παρέχεται η δυνατότητα προσθήκης συμπληρωματικών ωφελημάτων έτσι ώστε να διασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή απόδοση του σχεδίου

 

Επιπρόσθετα, με το Investor’s Plan:

  • μπορείτε να αυξήσετε ή να μειώσετε τα ασφάλιστρα σας ανάλογα με τις ανάγκες σας

  • μπορείτε να καταβάλετε κάποιο επιπρόσθετο ποσό για να αυξηθεί το συσσωρευμένο σας κεφάλαιο

  • μπορείτε να εξαγοράσετε (ολικώς ή μερικώς) το σχέδιο σε περίπτωση που παρουσιαστεί κάποια έκτακτη ανάγκη χωρίς καμία επιβάρυνση μετά την παρέλευση της περιόδου μη-εξαγοράς.

 

Ελάχιστο Ετήσιο Ασφάλιστρο: €900

 

 

Ζητήστε περισσότερες πληροφορίες για το σχέδιο Investor’s Plan