Επενδυτική Φιλοσοφία Universal Growth Fund

Επιδιώκει την επίτευξη καθαρής μακροπρόθεσμης απόδοσης ύψους 1-2% πάνω από τον πληθωρισμό κυρίως από κεφαλαιουχικά και εισοδηματικά κέρδη αλλά και υπεράξια επενδύσεων. 

Για την επίτευξη της επενδυτικής του πολιτικής, η σύνθεση του χαρτοφυλακίου του Universal Growth Fund, κυμαίνεται ως ακολούθως:

  Κατηγορία Επένδυσης

Ποσοστό (%)

  Μετοχές

30-70%

  Χρεόγραφα και Ομόλογα

0-40%

  Μετρητά και άλλα Διαθέσιμα

5-30%

  Ακίνητη Περιουσία

0-20%

  Συλλογικές Επενδύσεις *

0-25%

  Δάνεια Επί Ασφαλιστηρίων

0-10%

  Άλλες Επενδύσεις

0-10%

 

 * Περιλαμβάνει συλλογικές επενδύσεις που δεν εμπίπτουν με βάση την επενδυτική πολιτική τους σε καμιά από τις πιο πάνω κατηγορίες.