Για την καλύτερη δυνατή απόδοση μέσω ενός ασφαλιστικού σχεδίου

 

 

Το σχέδιο Investment-Max σας προσφέρει την ευκαιρία για δημιουργία και συσσώρευση κεφαλαίου μέσω της συστηματικής επένδυσης στα εσωτερικά επενδυτικά ταμεία της Universal Life.  Το σχέδιο διαλαμβάνει κάλυψη μόνο για απώλεια ζωής από ατύχημα, ελαχιστοποιώντας με τον τρόπο αυτό τις χρεώσεις για ασφαλιστικές καλύψεις και μεγιστοποιώντας τo επενδυόμενο ποσό του σχεδίου.

Το σχέδιο είναι ιδανικό για άτομα που θέλουν να μεγιστοποιήσουν την απόδοση του ασφαλιστηρίου τους αλλά δεν έχουν ανάγκη πιο εξειδικευμένων ασφαλιστικών καλύψεων.

Επιπρόσθετα, με το Investment-Max:

  • τα ασφάλιστρά σας φοροαπαλλάσονται ανάλογα με το ύψος του ασφαλισμένου ποσού και του εισοδήματός σας

  • συμμετέχετε στην επενδυτική διαχείριση του σχεδίου σας, επιλέγοντας τα κατάλληλα επενδυτικά ταμεία για σας

  • μπορείτε να αυξήσετε ή να μειώσετε τα ασφάλιστρά σας ανάλογα με τις επιθυμίες σας,

  • μπορείτε να καταβάλετε κάποιο επιπρόσθετο ποσό για αύξηση του συσσωρευμένου σας κεφάλαιου

  • μπορείτε να εξαγοράσετε (ολικώς ή μερικώς) το σχέδιο σε περίπτωση που παρουσιαστεί κάποια έκτακτη ανάγκη χωρίς καμιά επιβάρυνση μετά την παρέλευση της περιόδου μη-εξαγοράς. 

 

 

 

 

 

Ελάχιστο Ετήσιο Ασφάλιστρο: €1.200

 

 

Ζητήστε περισσότερες πληροφορίες για το σχέδιο Investment-Max