Κατανομή επενδύσεων στα ταμεία Universal Growth Fund, Universal Property Fund, Universal Security Fund, Universal Guaranteed Fund κατά την 30/06/2017

 

Universal Growth Fund

Universal Property Fund

Universal Security Fund

Universal Guaranteed Fund

Μετρητά και άλλα διαθέσιμα

6.96% 7.13% 10.17% 99.93%

Δάνεια επί Ασφαλιστηρίων

0.77% 0.39% 0.12% 0.07%

Mετοχές

50.71% 7.12% 11.39% 0%

Ακίνητη Περιουσία

17.66% 78.78% 17.72% 0%

Χρεόγραφα/Ομόλογα

19.01% 0% 48.71% 0%

Συλλογικές Επενδύσεις

4.88% 6.58% 11.89% 0%

ΣΥΝΟΛΟ:     €87,015,620

ΣΥΝΟΛΟ:     €70,180,653

ΣΥΝΟΛΟ:     €46,684,004

ΣΥΝΟΛΟ:     €17,011,484