Κατανομή επενδύσεων στα ταμεία Universal Growth Fund, Universal Property Fund, Universal Security Fund, Universal Guaranteed Fund κατά την 31/08/2017

 

Universal Growth Fund

Universal Property Fund

Universal Security Fund

Universal Guaranteed Fund

Μετρητά και άλλα διαθέσιμα

7.02% 7.45% 10.53% 99.91%

Δάνεια επί Ασφαλιστηρίων

0.76% 0.39% 0.1% 0.09%

Mετοχές

50.82% 7.01% 11.62% 0%

Ακίνητη Περιουσία

17.53% 78.49% 17.48% 0%

Χρεόγραφα/Ομόλογα

18.93% 0% 48.14% 0%

Συλλογικές Επενδύσεις

4.93% 6.67% 12.14% 0%

ΣΥΝΟΛΟ:     €87,648,482

ΣΥΝΟΛΟ:     €70,446,766

ΣΥΝΟΛΟ:     €47,329,456

ΣΥΝΟΛΟ:     €17,346,747