Κατανομή επενδύσεων στα ταμεία Universal Growth Fund, Universal Property Fund, Universal Security Fund, Universal Guaranteed Fund κατά την 31/10/2017

 

Universal Growth Fund

Universal Property Fund

Universal Security Fund

Universal Guaranteed Fund

Μετρητά και άλλα διαθέσιμα

6.26% 7.43% 10.3% 99.91%

Δάνεια επί Ασφαλιστηρίων

0.73% 0.39% 0.1% 0.09%

Mετοχές

50.49% 7.4% 11.57% 0%

Ακίνητη Περιουσία

17.3% 78.04% 17.49% 0%

Χρεόγραφα/Ομόλογα

19.19% 0% 49.58% 0%

Συλλογικές Επενδύσεις

6.03% 6.74% 10.96% 0%

ΣΥΝΟΛΟ:     €88,814,978

ΣΥΝΟΛΟ:     €70,853,190

ΣΥΝΟΛΟ:     €47,300,279

ΣΥΝΟΛΟ:     €17,674,554