Τι εννοούμε όταν μιλάμε για προαιρετικά ασφάλιστρα;

Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια επενδυτικού τύπου παρέχουν τη δυνατότητα καταβολής εφάπαξ ασφαλίστρων οποτεδήποτε το επιθυμεί ο ασφαλισμένος νοουμένου ότι το συμβόλαιο του βρίσκεται σε πλήρη ισχύ. Το ύψος του ποσού που μπορεί να καταβληθεί σαν Προαιρετικό Ασφάλιστρο πρέπει να κυμαίνεται μέσα στα πλαίσια του κατώτατου και ανώτατου ορίου που καθορίζει η Εταιρεία ανάλογα με το Σχέδιο. Το ποσό του Προαιρετικού Ασφαλίστρου επενδύεται 100% και άμεσα.

Γιατί να πληρώσω προαιρετικά ασφάλιστρα;

Με τα προαιρετικά ασφάλιστρα σας δίνεται η δυνατότητα να ενισχύσετε το συμβόλαιό σας χωρίς να αναλάβετε την υποχρέωση αυξημένου ασφαλίστρου. Αποτελεί επίσης ένα εύκολο τρόπο «αποκατάστασης» του συμβολαίου σας, σε περίπτωση που στο παρελθόν αναγκαστήκατε να κάνετε μερική εξαγορά.

Σε ποια ασφαλιστικά σχέδια επιτρέπονται τα προαιρετικά ασφάλιστρα και ποιο είναι το ελάχιστο εφάπαξ ποσό που μπορώ να καταθέσω;

Τα ασφαλιστικά σχέδια που επιτρέπουν προαιρετικά ασφάλιστρα είναι:

- UniCapital
- UniLife
- UniCare
- UniBond
- UniPension
- UniMaster Plus

Το ελάχιστο προαιρετικό ασφάλιστρο που επιτρέπεται σε όλα τα πιο πάνω σχέδια είναι €1.750 πλην του Unimaster Plus που είναι €450.

Θα λάβω κάποιο ενημερωτικό σημείωμα που θα αφορά την επένδυσή μου σε προαιρετικά ασφάλιστρα;

Με την καταβολή του προαιρετικού ασφαλίστρου αποστέλλεται “Πιστοποιητικό Μετοχικών Μονάδων”, στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός των μονάδων που κατανεμήθηκαν στο ασφαλιστήριό σας και στο επενδυτικό ταμείο στο οποίο έχουν κατανεμηθεί.