Ειδοποίηση Σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Λευκωσία, 18 Δεκεμβρίου 2015

Προς τους μετόχους της Universal Life Insurance Public Co Ltd «Η Εταιρεία»


ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ειδοποιείστε ότι τη Τρίτη, 29 Δεκεμβρίου 2015, και ώρα 11.00π.μ θα πραγματοποιηθεί στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας, Διγενή Ακρίτα 85 στη Λευκωσία, Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για να ασχοληθεί με τα ακόλουθα θέματα και, αν κριθεί σκόπιμο, να εγκρίνει τα ακόλουθα ψηφίσματα ως Ειδικά Ψηφίσματα.

ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΜΕΡΙΣΜΑ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αφού έλαβε υπόψη το ύψος του υφιστάμενου διανεμητέου αποθεματικού, την υποχρέωση καταβολής έκτακτης αμυντικής εισφοράς που ενδεχομένως να προκύψει μέχρι το τέλος του έτους επί της λογιζόμενης διανομής μερίσματος από τα κέρδη του 2013, τη ρευστότητα της Εταιρείας και τις συνθήκες στις κεφαλαιαγορές, αποφάσισε να εισηγηθεί στους μετόχους τη διανομή ενδιάμεσου μερίσματος ύψους €0,11 ανά συνήθη μετοχή με τη μορφή έκδοσης μετοχών της Εταιρείας, με καθορισθείσα τιμή έκδοσης €5,51 ανά μετοχή, η οποία ήταν η Κεκτημένη Αξία (Embedded Value) της μετοχής της Εταιρείας κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2015, ως προνοείται στο ακόλουθο Ειδικό Ψήφισμα.

Λόγω του ότι η παρούσα διαδικασία της έκδοσης των νέων μετοχών της Εταιρείας θα πρέπει να συντελεστεί προ της λήξεως του 2015 και κατόπιν εισηγήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα όπως η ειδοποίηση για τη σύγκληση της παρούσας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης γίνει σε συντομότερο χρονικό διάστημα από ότι προβλέπεται στον Νόμο και στο Καταστατικό της Εταιρείας, με υιοθέτηση της συγκεκριμένης ειδικής διαδικασίας η οποία προβλέπεται στο άρθρο 127, εδάφιο (3) του Περί Εταιρειών Νόμου και Καταστατικού της Εταιρείας.

Δεδομένου της εγγράφου συγκατάθεσης που θα εξασφαλιστεί από το 95% των μελών της Εταιρείας οι οποίοι δικαιούνται να παρίστανται και να ψηφίζουν σε Γενική Συνέλευση, γίνεται εισήγηση όπως υιοθετηθούν τα πιο κάτω ψηφίσματα ως Ειδικά Ψηφίσματα.

Ειδικό Ψήφισμα 1 – Ορθή Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

«Όπως θεωρηθεί ότι  η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας ως ορθώς συγκληθείσα και έλαβε χώρα εις μικρότερο χρονικό διάστημα  από τον προβλεπόμενο στον Περί Εταιρειών Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας.» 

Ειδικό Ψήφισμα 2 – Διανομή Ενδιάμεσου Μερίσματος

«Όπως εγκριθεί η εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για διανομή ενδιάμεσου μερίσματος από την Εταιρεία, ύψους €0,11 ανά συνήθη μετοχή της Εταιρείας 

υπό τον όρο ότι το καθαρό πληρωτέο μέρισμα που αναλογεί στον κάθε μέτοχο αναφορικά με το πιο πάνω ενδιάμεσο μέρισμα των €0,11 ανά μετοχή δεν θα του καταβληθεί σε μετρητά αλλά θα χρησιμοποιηθεί για την πλήρη εξόφληση των νέων συνήθων μετοχών της Εταιρείας ονομαστικής αξίας €1,00 που θα εκδοθούν και θα παραχωρηθούν ως πλήρως εξοφλημένες στο άρτιο μετοχές στη τιμή η οποία καθορίζεται στα €5,51 η κάθε μία. Σε περίπτωση που κατά τον υπολογισμό του αριθμού των μετοχών που θα παραχωρηθούν στον κάθε μέτοχο όπως αναφέρεται πιο πάνω, προκύψει κλασματικός αριθμός, τότε εάν ο κλασματικός αυτός αριθμός είναι μικρότερος του ½ θα αγνοείται, εάν όμως αυτός θα ισούται ή θα είναι μεγαλύτερος του ½, τότε θα παραχωρείται μία επιπλέον ακέραια μετοχή σε σχέση με τον κλασματικό αυτό αριθμό. 

Οι δικαιούχοι του πιο πάνω μερίσματος θα είναι όσοι κατέχουν μετοχές κατά την 23η Δεκεμβρίου 2015 και το ενδιάμεσο μέρισμα, με τη μορφή έκδοσης μετοχών ως ανωτέρω, καταβληθεί στους μετόχους μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2015.» 

Σημείωση:

Πρόσωπο που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει κατά την πιο πάνω συνέλευση δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπό του για να παραστεί και να ψηφίσει στη θέση του. Ο αντιπρόσωπος αυτός δεν είναι αναγκαίο να είναι μέτοχος της Εταιρείας. Το σχετικό έγγραφο πρέπει να κατατεθεί στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, Λεωφόρος Διγενή Ακρίτα 85, 1070 Λευκωσία, τουλάχιστο 48 ώρες πριν από τον χρόνο που ορίσθηκε για την σύγκληση της συνέλευσης.