Γενικές Πληροφορίες

Η Universal Life διατηρεί τέσσερα επενδυτικά ταμεία τα οποία αποτελούνται από μονάδες ίσης αξίας. 

Τα ταμεία μας είναι:

Universal Growth Fund

Universal Property Fund

Universal Security Fund

Universal Guaranteed Fund

Το κάθε ένα από τα Ταμεία μας έχει τη δική του πολιτική και εξειδίκευση, έτσι ώστε να έχετε την επιλογή να δημιουργήσετε τη δική σας επένδυση ανάλογα με το ρίσκο που προτίθεστε να πάρετε. 

Επίσης, μπορείτε να διαφοροποιήσετε την επένδυσή σας με τους ακόλουθους τρόπους:

  • Να διαφοροποιήσετε τα ποσοστά επένδυσης που έχετε σε κάθε ταμείο ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς. Το ελάχιστο ποσοστό επένδυσης σε κάθε ταμείο που θα αποφασίσετε να επενδύσετε είναι 20%.
    Η επιλογή αυτή μπορεί να γίνει μέχρι και 2 φορές το χρόνο.
  • Να μεταφέρετε τις μονάδες που έχετε συσσωρεύσει, σε κάποιο άλλο ταμείο, αν κρίνετε ότι με αυτό τον τρόπο μπορείτε να προστατεύσετε την επένδυσή σας. Η μεταφορά μπορεί να γίνει μέχρι και 4 φορές το χρόνο (1 φορά το τρίμηνο).